Vstúpiť do e-shopu

Obchodné podmienky

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len "podmienky") sa vzťahujú na obchodné vzťahy medzi kupujúcim a spoločnosťou KANTY s.r.o. so sídlom Jesenského 352, 061 01 Spišská Stará Ves, prevádzka KANTY s.r.o., Michalská 92, 060 01 Kežmarok, IČO: 44199732, DIČ: SK2022614242.

Zákazníkov sme rozdelili do dvoch základných skupín

 1. zákazníci s priemerným mesačným obratom do 660 € bez DPH (odber vyhodnocujeme štvrťročne)
 2. zákazníci s priemerným mesačným obratom nad 661 € bez DPH (odber vyhodnocujeme štvrťročne)

Na obchodné vzťahy (ako aj ďalšie právne vzťahy, ktoré môžu z neho vyplynúť) s fyzickými osobami, ktoré nekonajú pri uzatváraní obchodných zmlúv podľa týchto VOP v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, sa vzťahujú okrem všeobecných ustanovení Občianskeho zákonníka aj osobitné predpisy, najmä zákon č. 108/2000 o ochrane spotrebiteľa pri podomovom a zásielkovom predaji, zákon č. 250/2007 o ochrane spotrebiteľa.

Na obchodné vzťahy (ako aj ďalšie právne vzťahy, ktoré môžu z neho vyplynúť) s právnickými osobami, resp. s fyzickými osobami –podnikateľmi, sa vzťahujú najmä ustanovenia Obchodného zákonníka, resp. Občianskeho zákonníka.

Po objednaní tovaru Vám zašleme potvrdenie objednávky, termín dodania a poskytnutú zľavu, ktorá bude pre Vás neustále platiť až do dosiahnutia vyššieho obratu. Pri jednorázovom osobnom odbere nad 3 333 € bez DPH poskytujeme špeciálnu extra zľavu 3%.


Reklamačný poriadok

(ust. § 273 Obchodného zákonníka, ust. § 612 a vyššie Občianskeho zákonníka)

 1. Všeobecné ustanovenia
  Uplatnenie a postup vybavenia reklamácie bude podliehať nadradeným predpisom v zákonoch uvedených v Občianskom zákonníku č. 40/1964 Zb. a podľa zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa a bude sa vzťahovať iba na tovar, ktorý bol zakúpený u spoločnosti Kanty s.r.o. a ktorého reklamácia bola uplatnená v záručnej dobe. K zakúpenému tovaru je priložený daňový doklad o kúpe slúžiaci aj ako záručný list, na ktorom sú uvedené identifikačné údaje o danom tovare.

 2. Záručné podmienky
  • Na tovar sa poskytuje záruka na 24 (slovom: dvadsaťštyri) mesiacov ( výnimkou sú výrobky s obmedzenou záručnou dobouj). Táto doba začína dňom vystavenia dokladu o kúpe tovaru a predlžuje sa o dobu, po ktorú bol výrobok v záručnej oprave a jej dĺžka je doba od uplatnenia reklamácie do dňa, kedy je spotrebiteľ povinný po skončení opravy si tovar prevziať, a to aj v prípade, že tak kupujúci neurobil. V prípade výmeny tovaru nemusí zákazník obdržať úplne nový výrobok, ale vymenený výrobok bude mať minimálne rovnaké parametre ako reklamovaný tovar.

  • Záruka sa vzťahuje na všetky viditeľné aj skryté poškodenia tovaru, ktoré nie sú zlučiteľné s jeho funkčnosťou, úžitkovými a estetickými vlastnosťami. U tovaru kupujúci preukazuje pôvod tovaru faktúrou (dodacím listom). Kvôli tomu je kupujúci povinný si tento doklad počas trvania záruky ponechať a uschovať.

  • Kupujúci je povinný si tovar prezrieť po jeho prevzatí bez zbytočného odkladu. Prevzatím rozumieme odovzdanie tovaru prepravcom zákazníkovi. Zároveň je povinný oznámiť predávajúcemu hneď po uskutočnení kontroly dodaného tovaru všetky nedostatky (poškodenia), ktoré zistil, alebo ktoré pri odbornej kontrole bolo možné zistiť. Pri zistení rozdielu v množstve alebo druhu tovaru s údajmi na faktúre či dodacom liste, je nevyhnutné podať o tomto stave správu predávajúcemu do troch pracovných dní od dňa prevzatia tovaru (objednávky).

  • Kupujúci je povinný oznámiť zistené nedostatky predávajúcemu písomne na adrese predávajúceho. V oznámení kupujúci musí uviesť zistené nedostatky (charakteristika, ako sa prejavujú), popr. priložiť foto a musí uviesť nárok, ktorý v dôsledku škody uplatňuje. Kupujúci v dôsledku poškodenia tovaru môže uplatniť nasledujúce kroky: dodanie chýbajúceho tovaru, oprava tovaru, výmenu poškodeného tovaru, primeranú zľavu z nákupnej ceny tovaru, odstúpenie od zmluvy (nárok na odstúpenie od zmluvy je uskutočniteľný iba v prípade, ak ani jedno z vyššie spomenutých riešení nie je realizovateľné).

  • Reklamačný lisst pošle kupujúci poštou na adresu predajcu alebo faxom predajcovi (+421 52 452 60 15) alebo e-mailom na adresu: reklamacie@kanty.sk

  • Odberateľ doručí na vlastné náklady a riziko reklamovaný tovar na adresu prevádzky spoločnosti Kanty s.r.o. alebo inú dodávateľom určenú adresu. Tovar musí byť v pôvodnom obale (pokiaľ ho obsahoval) v kompletnom stave. Ku každému tovaru musí predložiť doklad o kúpe tovaru.

  • Nárok na uplatnenie záruky zaniká v nasledujúcich prípadoch:
   • poškodením tovaru pri preprave. Takéto škody je nutné riešiť s prepravcom pri preberaní tovaru
   • porušením ochranných pečatí a garančných nálepiek, ak sa nachádzajú na výrobku
   • mechanickým poškodením, neodbornou inštaláciou, manipuláciou a obsluhou
   • používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojimi parametrami určenému prostrediu
   • ak tovar bol poškodený živlami (voda, oheň, blesk, ...), alebo tovar bol poškodený nadmerným zaťažovaním alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii alebo poškodený iným vonkajším vplyvom


  • V prípade neoprávnenej reklamácie tovaru spotrebiteľom je predávajúci oprávnený účtovať spotrebiteľovi prácu nutnú k otestovaniu tovaru v sadzbe 10 € bez DPH.

  • Spoločnosť Kanty s.r.o. si vyhradzuje právo nahradiť zlé a neopraviteľné výrobky za tovar z rovnakými parametrami.

  • Na spotrebný materiál (žiarovky a pod.) je poskytovaná obmedzená záruka, ktorá je stanovená osobitne podľa typu tovaru a daného výrobcu.

  • Na tovar je bežná reklamačná lehota 30 (slovom: tridsať) kalendárnych dní odo dňa prevzatia resp. doručenia tovaru predávajúcemu, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodol inak. (Občianskym zákonníkom stanovená reklamačná lehota neplatí v prípade obchodných vzťahov podliehajúce Obchodnému zákonníku!).


 3. Vrátenie tovaru
  • Zákazník môže vrátiť tovar iba v prípadoch ak:
   • dostal iný tovar ako je vystavený na doklade
   • dostal iný tovar ako si objednal
  • Uplatniť si môže návrat do 3 (slovom: troch) kalendárnych dní od prevzatia tovaru. Tovar musí byť nepoškodený, bez známok používania alebo opotrebovania a musí byť v pôvodnom obale a so všetkým príslušenstvom.


 4. Použiteľné právo, záverečné ustanovenia
  • Pre tento reklamačný poriadok a všetky právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim platí právny poriadok Slovenskej republiky. Spory, ktoré môžu vzniknúť medzi zmluvnými stranami pri plnení zmluvných povinností budú riešené mimosúdnou cestou, ak by napriek tomu nedošlo k dohode, platí, že v prípade sporu je príslušný pre jeho rozhodnutie obchodný súd v sídle predávajúceho.
  • Tento reklamačný poriadok vstupuje do platnosti dňa 1. októbra 2008. Ruší všetky predchádzajúce ustanovenia a zvyklosti pri vybavovaní reklamácie a záruky tovaru. Spoločnosť Kanty s.r.o. si vyhradzuje právo zmeny tohto reklamačného poriadku.


© 2011 Kanty s.r.o. | Všetký práva vyhradené | CMS | created by neoWeb s.r.o.