1. TOTOŽNOSŤ A KONTAKTNÉ ÚDAJE SPRÁVCA

 1. Správcom Vašich osobných údajov je spoločnosť: KANTY s.r.o., Garbiarska 2406/19A, 060 01 Kežmarok; IČO: 44199732; DIČ: 2022614242; zapísaný v Obchodný register Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 20181/P (ďalej len "správca").
 2. Kontaktné údaje správcu sú nasledujúce: KANTY s.r.o., Garbiarska 2406/19A, 060 01 Kežmarok; telefón: +421911 165 300; e-mail: kanty@kanty.sk
 3. Správca nemenoval poverenca pre ochranu osobných údajov

2. ZÁKONNÝ DÔVOD SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 1. Zákonným dôvodom spracovanie Vašich osobných údajov je Váš súhlas dávaný týmto správcovi v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len "nariadenie").

3. ÚČEL SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 1. Účelom spracovania Vašich osobných údajov je zasielanie daňových dokladov, obchodných oznámení a činenia iných marketingových aktivít správcom voči Vašej osobe.
 2. Zo strany správcu nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 nariadenia.

4. DOBA ULOŽENIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

 1. Doba, po ktorú budú Vaše osobné údaje správcom uložené, je 5 rokov, najdlhšie však do odvolania Vášho súhlasu so spracovaním osobných údajov (na tento účel spracovania).

5. ĎALŠÍ PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 1. Ďalšími príjemcami Vašich osobných údajov budú obchodný partneri prevádzkovateľa a to: ............ (prevádzkovateľ eshopového systému ..........), firma ............... (správca serverov) a firma .................... (prevádzkovateľ dátového centra), ............... (spracovanie emailu pre zasielanie emailového dotazníka spokojnosti), ............... (doručovanie zásielok, resp. objednaného tovaru z eshopu), Facebook Ireland Ltd. (widgety na stránke), ................ (prevádzkovateľ online chatu).

6. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJOV

 1. Za podmienok stanovených v nariadení máte právo požadovať od správcu prístup k Vašim osobným údajom, právo na opravu alebo vymazanie Vašich osobných údajov, prípadne obmedzenie ich spracovanie, právo namietať proti spracovaniu Vašich osobných údajov, a ďalej právo na prenosnosť Vašich osobných údajov.
 2. Máte právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov daný správcovi. Týmto však nie je dotknutá zákonnosť spracovania Vašich osobných údajov pred takýmto odvolaním súhlasu. Váš súhlas so spracovaním osobných údajov môžete odvolať na emaili: kanty@kanty.sk
 3. Ak by ste sa domnieval(a), že spracovaním Vašich osobných údajov bolo porušené alebo je porušované nariadenie, máte okrem iného právo podať sťažnosť u dozorného úradu.
 4. Nemáte povinnosť osobné údaje poskytnúť. Poskytnutie Vašich osobných údajov nie je zákonnou či zmluvnou požiadavkou

 

1. Súhlas

SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV

v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) a čl. 7 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)

Svojim podpisom udeľujem Prevádzkovateľovi: KANTY s.r.o., so sídlom Garbiarska 2406/19A, 060 01 Kežmarok, IČO: 44199732, zapísaný v Obchodný register Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka č. 24806/V (ďalej aj ako „prevádzkovateľ“)súhlas so spracúvaním mojich osobných údajovformou získavania, zhromažďovania, Sprístupňovanie,

pre účel za účelom rozosielania newsletterov.

 

Tento súhlas so spracúvaním osobných údajov je slobodne daným, konkrétnym, informovaným a jednoznačným prejavom mojej vôle na dobu nevyhnutnú na spracovanie pre daný účel. Bol/a som informovaná, že po uplynutí doby, na ktorú som tento súhlas udelil/-a, resp. po jeho odvolaní, budú moje osobné údaje mechanicky zlikvidované (skartované) a nebudú ďalej spracúvané v žiadnej databáze.

 

Pred udelením súhlasu som bol/-a informovaný/-á o nasledujúcich skutočnostiach:

1) moje osobné údaje sa môžu poskytovať iným príjemcom budú poskytnuté poverením zamestnancom spoločnosti MediaZone, s.r.o. a obchodným partnerom spoločnosti

2) moje osobné údaje, ktorých poskytnutie je dobrovoľné, budú uchovávané počas obdobia platnosti súhlasu a nebudú spracúvané na žiaden iný účel, než na ten, na ktorý boli získané. 3) ako dotknutá osoba mám právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k mojim osobným údajom, ktoré sa ma týkajú, právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, právo namietať proti spracúvaniu, ako aj právo na prenosnosť údajov. 4) v odôvodnenom prípade mám ako dotknutá osoba právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

5) beriem na vedomie, že cezhraničný prenos mojich osobných do tretej krajiny sa neuskutočňuje.

6) beriem na vedomie, že nedochádza k automatizovanému rozhodovaniu, vrátane profilovania.

Mám právo kedykoľvek odvolať súhlas, a to aj pred uplynutím doby, na ktorú bol tento súhlas udelený. Toto právo môžem uplatniť e-mailom, telefonicky alebo zaslaním písomnej žiadosti doporučene s uvedením textu „GDPR“ na kontaktné údaje uvedené nižšie.

Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

Ďalšie informácie určené dotknutým osobám sú uvedené a zverejnené prostredníctvom informačnej povinnosti v priestoroch prevádzky a sídla spoločnosti ako aj na oficiálnom webovom sídle www.kanty.sk.

 

2. Informačná povinnosť newsletter

Prevádzkovateľ prijal primerané personálne, technické a organizačné opatrenia a to hlavne vo forme:

ÚČEL spracúvania: V danom informačnom systéme dochádza k spracúvaniu osobných údajov fyzických osôb a právnických osôb a to konkrétne e-mailových kontaktov za účelom rozosielania newsletterov.

Názov informačného systému newsletter
Právny základ Súhlas dotknutej osoby podľa článku 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov.
Zároveň dotknutá osoba má právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať.
Odvolanie súhlasu nemá žiaden vplyv na zákonnosť daného spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.
Kategórie príjemcov -poverení zamestnanci
-obchodní partneri
Kategórie dotknutých osôb Fyzické osoby, Právnické osoby
Kategórie osobných údajov Titul, meno, priezvisko
e-mailová adresa
elefónne číslo
adresa: trvalého pobytu, korešpondenčná
Lehoty na vymazanie osobných údajov Evidencia klientov 5 rokov

 

Informácia o existencii autorizovaného rozhodovania vrátane profilovania Neuskutočňuje sa
Cezhraničný prenos osobných údajov Uskutočňuje sa